Zapraszamy do korzystania z specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoba potrzebująca wsparcia, niesamodzielna  mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.”

Usługi będą realizowane w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą wsparciem.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Osoby niesamodzielne zapraszamy do udziału w projekcie

Osoba niesamodzielna potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, będzie mogła  skorzystać z usług opiekuńczych po podłożeniu  zaświadczenia od lekarza na którym zlecona będzie potrzeba skorzystania z usług opiekuńczych.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane
  z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie  do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
  z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające
  w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej)

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich

Osoby niesamodzielne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące powiat żniński  zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich.

W ramach usług zapewniamy:

 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • Spędzanie czasu wolnego,
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych

Elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym dotyczyć mogą min.:

 • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opieki higienicznej
 • pielęgnacji zaleconej przez lekarza
 • zapewnienia kontaktów z otoczeniem

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

W ramach wsparcia dla opiekunów faktycznych w formie kształcenia zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grupy 10 osób, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami którymi się na co dzień opiekują. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni.

Natomiast dla 30 opiekunów faktycznym uczestniczącym w projekcie w tym 20 opiekunom osób objętych stałym wsparciem, zapewniamy poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, przeciętnie po 4 godziny na każdego opiekuna faktycznego.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Przypominamy o wolnych miejscach w projekcie

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkującą powiat żniński zapraszamy do skorzystania z usług opiekuńczych.

W ramach projektu zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi na rzecz podopiecznych świadczą wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Zapraszamy do skorzystania z usług specjalistycznych

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niesamodzielna  będzie mogła  skorzystać z w/w usług przedstawiając zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.”

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Zapraszamy do korzystania z usług asystenckich

Przypominamy o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim II”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących powiat żniński.

Osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i zapraszamy do kontaktu:

602-790-291

Potrzebujesz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zgłoś się już dzisiaj!

W ramach usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania zapewniamy w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane
  z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie  do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
  z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające
  w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej)

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu: 602-790-291

Zapraszamy opiekunów faktycznych do udziału w projekcie

W ramach wsparcia dla opiekunów faktycznych w formie kształcenia zakładamy 40 godzinne szkolenia teoretyczno – praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grupy 10 osób, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami którymi się na co dzień opiekują. Szkolenie i doradztwo prowadzić będą m.in. lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, prawnicy, pracownicy socjalni.

Natomiast dla 30 opiekunów faktycznym uczestniczącym w projekcie w tym 20 opiekunom osób objętych stałym wsparciem, zapewniamy poradnictwo oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, przeciętnie po 4 godziny na każdego opiekuna faktycznego.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291

Wolne miejsca w projekcie na usługi opiekuńcze i asystenckie

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkujące powiat żniński,  do korzystania z usług opiekuńczych lub usług asystenckich.

W ramach projektu zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Asystent osoby niepełnosprawnej (AON) /Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) w ramach projektu zapewnia:

 1. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 2. Spędzanie czasu wolnego
 3. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności zawodowych
 4. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności edukacyjnych

Elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym dotyczyć mogą min.:

 1. pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 2. opieki higienicznej
 3. pielęgnacji zaleconej przez lekarza
 4. zapewnienia kontaktów z otoczeniem

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

602-790-291