Wydłużamy nabór osób do I edycji

W związku z rotacją osób zainteresowanych udziałem w projekcie , a tym samym niezrekrutowaniem kompletnej grupy osób tj. 12 osób , wydłużamy okres naboru do dnia 15 czerwca 2022

Przypominamy ,że do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie 4 przesłanki:

  • os. mieszkające (w roz. ustawy – KC) na terenie pow. inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego -weryfikowane na podst. Oświadczenia Uczestnika Projektu.
  • wiek co najmniej 18l. – na podstawie oświadczenia UP i weryfikacji o minimum jeden dokument urzędowy.
  • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ., która przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. wymagają aktyw. społ. (osoby biernej zawodowo. lub os. bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.) – zaświadczenie w przypadku przesłanek, dla których jest to możliwe lub oświadczenie UP.
  • niezbędnym elementem potwierdzającym zasadność udziału w proj. będzie także oświadczenie UP wskazujące, że przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. uczestnik wymaga aktywizacji społecznej. Potwierdzenie oświadczenia UP będzie miało miejsce w Ścieżce reintegracji społeczno – zawodowej.

Kończy się dużymi krokami I edycja naboru osób do udziału w projekcie

Pomału kształtuje się nam grupa osób z powiatu mogileńskiego. Do pełnej grupy 12 osobowej ciągle brakuje nam kilku osób. Przypominamy, że oprócz spędzonego czasu ze specjalistami, osobami w grupie, można również za udział w niektórych formach wsparcia otrzymać wsparcie finansowe. Za udział w szkoleniu w postaci stypendium szkoleniowego w wysokości 9,93 za godzinę udziału w szkoleniu oraz za udział w stażu – stypendium stażowe – miesięczna stawka 1649,34 zł

U nas też możesz się zintegrować, nie tylko podczas spotkań merytorycznych

Animacja lokalna to forma wsparcia aktywizacji społecznej , która ma właśnie taki cel.
W ramach zadania zapewnione zostaje UP wsparcie w postaci animacji lokalnej/społecznej. Zorganizujemy wyjścia/wyjazdy do instytucji kultury lub rozrywki na terenie projektu lub innych miast woj. kujawsko-pomorskiego (np.: teatr, opera, operetka, kino, muzeum, wystawa, koncert, kabaret). Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych eliminuje lukę w dostępie do dóbr kultury. Dodatkowo wyjścia połączony jest ze zwiedzaniem z przewodnikiem miasta oraz wspólną kolacją/obiadokolacją. Zakładamy, iż w całym proj. zorganizowane zostaną łącznie 5 wyjść o takim charakterze. Udział w jednym wydarzeniu przeciętnie 30 osób, w tym osoby z otoczenia UP.

Zapraszamy !!!!!!

Nasze formy wsparcia, to między in. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Co to takiego ???

Trening realizowany w 5 grupach średnio 12 osobowych w wymiarze 5 dni po 6h, razem 150 h. Celem zajęć jest zapoznanie UP między sobą, podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie. Tematyka poszczególnych spotkań: 1. Rozwijanie kompetencji społecznych i ich wykorzystywanie w życiu codziennym. 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 3. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. 4. Stres i sposoby jego eliminacji. 5. Zarządzanie czasem. Treningi prowadzą psycholodzy, specjaliści od komunikacji społecznej, negocjacji.

Trening zakończy się weryfikacją przez Wnioskodawcę nabytych kompetencji społecznych i wydaniem dokumentu potwierdzającego ten fakt- certyfikatu.

Uczestnicy otrzymują materiał dydaktyczny, refundację kosztów dojazdu oraz catering na zajęciach.

Szukamy osób chętnych do udziału w projekcie

Rekrutacja trwa na całym obszarze realizacji projektu, tj. powiat inowrocławski, mogileński, radziejowski i żniński.

Informujemy, ze możemy zrealizować cały cykl wsparcia w Twoim powiecie. Bez konieczności dojazdu do Inowrocławia, gdzie jest nasza siedziba.

Przypominamy, że osoby korzystające ze wsparcia – szkolenia zawodowego otrzymają stypendium szkoleniowe, a za udział w stażu, stypendia stażowe.

Pamiętaj, warto stawiać na swój rozwój.

W obecnym czasie jeszcze pandemicznym, trudno znaleźć zatrudnienie,

Wymagania pracodawców rosną. Tak więc udział w projekcie daje szansę na zdobycie uprawnień, kompetencji, które są przez pracodawców poszukiwane, pożądane.

Możesz to zrobić w naszym projekcie; Aktywni na Kujawach i Pałukach, poprzez udział w formach społecznych oraz zawodowych. Wspiera Ciebie cały czas doradca zawodowy, który weryfikuje Twoją ścieżkę wsparcia i reaguje, gdy jest to konieczne.

Dokumenty do zapoznania się;

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań, wątpliwości zapraszam do kontaktu tel. 500 233 180

Szukasz pomysłu? U nas znajdziesz coś dla siebie

Oferujemy formy wsparcia, które ułatwią Tobie wejście na rynek pracy. Na początku ustalasz wspólnie, z pomocą psychologa i doradcy zawodowego swoją ścieżkę wsparcia w projekcie. Podpisujesz umowę na wzór kontraktu, która zawiera wszystkie ustalenia, założenia co do Twojej ścieżki. Następnie przystępujesz przy wsparciu specjalistów do jej realizacji podczas spotkań indywidualnych lub grupowych. Efektem, który chcemy dla Ciebie to zdobycie kwalifikacji/ kompetencji , stanie się osobą aktywną zawodową , poszukującą pracy. Cały czas wspiera Ciebie doradca zawodowy i kadra projektu.

Mamy dla Was ciekawe propozycje

Projekt zakłada ciekawe formy wsparcia.

W ramach usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym każdy UP otrzyma wsparcie w postaci treningu umiejętności i kompetencji społecznych, animacji lokalnej, grup wsparcia, poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego, poradnictwa z zakresie poprawy wizerunku.

W ramach usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, UP umożliwiamy udział w kursach zawodowych zakończonym egzaminem i wydaniem certyfikatu, co umożliwi podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych oraz w szkoleniach komputerowych, które umożliwią uzyskanie umiejętności pożądanych na rynku pracy. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczestnikom – 15 osobom proponowane będą także staże zawodowe, w sytuacji zdiagnozowania luki w postaci braku adekwatnego do oczekiwań rynku pracy doświadczenia zawodowego. Dla 55 UP założono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, ułatwiającego wejście na rynek pracy.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczenia społ. nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji

Kontakt:

Biuro projektu:

Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

Tel. 500 233 180

Rekrutacja trwa, zapraszamy

Chcemy przypomnieć, że udział w projekcie jest w pełni bezpłatny.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie kryteria obligatoryjne:

  • os. mieszkające (w roz. ustawy – KC) na terenie pow. inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego -weryfikowane na podst. Oświadczenia Uczestnika Projektu.
  • wiek co najmniej 18l. – na podstawie oświadczenia UP i weryfikacji o minimum jeden dokument urzędowy.
  • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ., która przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. wymagają aktyw. społ. (osoby biernej zawodowo. lub os. bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.) – zaświadczenie w przypadku przesłanek, dla których jest to możliwe lub oświadczenie UP.
  • niezbędnym elementem potwierdzającym zasadność udziału w proj. będzie także oświadczenie UP wskazujące, że przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. uczestnik wymaga aktywizacji społecznej. Potwierdzenie oświadczenia UP będzie miało miejsce w Ścieżce reintegracji społeczno – zawodowej.

Status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – weryfikacja poszczególnych przesłanek:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona ww. ustawie została spełniona;

b) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie została spełniona;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składania oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawną) lub zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ /młodzieżowego/socjoterapii;

f) osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację;

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację;

k) osoby korzystające z PO PŻ – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający korzystanie z PO PŻ.

– oraz kryteriów premiujących:

Kryt. premiujące:

a) zgodnie z dokumentacją konkursu, osoby:

– doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. – 2 przesłanki +5pkt, więcej przesłanek 8 pkt. – oświadczenie UP lub zaświadczenie,

– z orzeczeniem o znacznym + 9 pkt., lub umiarkowanym + 5 pkt. stopniu niepełnosprawności; orzeczenie o niepełnosprawności.

– z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością . intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) + 8 pkt; orzeczenie o niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia;

– korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ + 3 pkt; zaświadczenie z placówki PO PŻ

b) osoby zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie Programu Rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w PO na lata 2014-2020 + 5 pkt. Oświadczenie UP na podstawie LPR/GPR.

c) osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z klasyfikacją ISCED 2011). Weryfikacja na podstawie oświadczenia lub kopia dyplomu/świadectwa szkoły:

– osoby z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe lub gimnazjalne –3pkt.

– osoby z wykształceniem nie wyższym niż zawodowe –2pkt.

– osoby z wykształceniem średnim ogólnym (tzw. osoby bez zawodu) 1pkt.

d) osoby o utrudnionym dostępie do rynku pracy:

– kobiety – 4pkt,

– osoby powyżej 50rż. –3 pkt. na podstawie oświadczenia UP i weryfikacji o minimum jeden dokument urzędowy.

– osoby długotrwale bezrobotne. –3 pkt, Zaświadczenie PUP.

– osoby /rodziny korzystające ze wsparcia OPS (zaświadczenie o korzystaniu z pomocy) –1pkt,

– osoby, które posiadają kompetencje/kwalifikacje w zawodach diagnozowanych jako nadwyżkowe wg. lok. Barometrów zawodów – 2 pkt. oświadcz. na podstawie Lokalnego Barometru

– osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 4 pkt, oświadczenie UP

Zaczynamy rekrutację do projektu- edycja I od 17 marca 2022 do 31.05.2022

Lider projektu Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Aktywni na Kujawach i Pałukach”.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Na Uczestników projektu czekają w pierwszym etapie projektu spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym w celu ustalenia ścieżki wsparcia w projekcie. Następnie warsztaty grupowe Trening kompetencji i umiejętności społecznych podnoszące kompetencje, spotkania z prawnikiem w ramach Poradnictwa prawnego, rodzinnego, spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w ramach Grup wsparcia, animacja lokalna, szkolenia zawodowe szyte na miarę, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Ponadto cały czas monitorować działania uczestnika w projekcie będzie doradca zawodowy -monitorując Indywidualną Ścieżkę Reintegracji uczestnika projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Biuro projektu:

Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

Tel. 500 233 180